logo

Vibrations in engineering and technology

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1(92)

Published: 2019.11.08
DOI: 10.37128/2306-8744-2019-1


Description:
The journal deals with the problems of vibration technologies and machines, mathematical methods of vibration process studies, information on design and technological development, presents teaching and methodological aspects of teaching in the Higher School of Applied Sciences, where vibration machines and technologies are studied.

Read about journal

STATICS AND DYNAMICS OF INTERACTION OF SOLID CONCRETIONS WITH GRANULAR MEDIUM

DOI: 10.37128/2306-8744-2019-1-2
PDF Повернутись

Solona Olena – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of General Technical Disciplines and Labor Protection, Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnyschaya St., Vinnytsia, Ukraine, 21008, e-mail: solona_o_v@ukr.net).
Kovbasa Vladimir Petrovich – Doctor of technical sciences, Professor of the Department of General Technical Disciplines and Labor Protection, Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnyschaya St., Vinnytsia, Ukraine, 21008, e-mail: kovbasav@ukr.net).

Annotation

This part of the article is a continuation of the first part of the article of the same name. The equations of boundary conditions, which are the displacements applied to the walls of the container are derived in this part. A system of hyperbolic equations with variable coefficients is obtained. It allows, together with the static equations given in Part 1, to obtain the values of the velocity components of the displacements of granular media in the container, as well as changes in its density, depending on the medium mechanical properties and the kinematic regimes of the applied displacements.
The numerical solution of this system of equations allows one to solve successively the equations on the determination of stress components both in the wall layers and in the absence of the action of the walls of the container.
The equations are given that allow us to determine the possible linear and angular displacements of concretions in the wall layers during the contact interaction of the concretion with the wall, and also in the absence of contact interactions taking into account the dynamic effect of the granular medium, that is moving. These functions are obtained for the most general cases, which include the granular medium's mechanical properties, the geometric dimensions, shapes and mechanical properties of the concretions and walls of the container, and the kinematic regimes of the impacts applied to the walls of the container.
The equations obtained are the initial ones for the numerical solution of the problems of displacements, changes in the density of the granular medium, and the possible linear and angular displacements of concretions that are in the medium.
Using finite elements method (FEM) or finite volumes method (DEM) it is possible to obtain final solutions of the equations. These equations make it possible to determine the kinematic regimes of the applied kinematic effects in order to obtain the necessary density changes and possible displacements of granular media, as well as the necessary displacements and velocities of these displacements concretions, which are in a moving granular medium.

Keywords: granular discrete medium, container, linear and angular displacements, displacement velocity components, dynamic stress components, force effects.

List of references


1. Blekhman, I.I., Blekhman L.I., Sorokin, V.S., Vasilkov, V.B., & Yakimova K.S. (2012) Surface and volumetric effects in a fluid subjected to high-frequency vibration. Journal of Mechanical Engineering Science, 8, 2028-2043 [in English].
2. Yaroshevych N.P., Solonaya E.V., & Denysov P.D. (2003) K voprosu o dynamycheskoj synxronyzacyy agregatyrovannux vybrovozbudytelej v trexmassnoj cheturexvybratornoj vybracyonnoj melnyce [On the issue of dynamic synchronization of aggregated vibration exciters in a three-mass four-vibration vibration mill]. Vibraciyi v tekhnici ta tekhnologiyah – Vibration in engineering and technology, 6 (32), 77-81 [in Russian].
3. Solona O.V. (2018) Statyka vzaiemodii absoliutno tverdykh til iz sypuchym seredovyshchem [Static of interaction of absolutely solids with a loose medium]. Vibraciyi v tekhnici ta tekhnologiyah – Vibration in engineering and technology, 3 (90), 105-116 [in Ukrainian].
4. Vaisberh L.A., Demydov Y.V., & Yvanov K.S. (2015) Mekhanyka supuchykh sred pry vybratsyonnukh vozdeistvyiakh: metodu opysanyia y matematycheskoho modelyrovanyia [Mechanics of flowing media under vibration effects: methods of description and mathematical modeling]. Obohashchenye rud – Ore dressing, 4, 21-31 [in Russian].
5. Solona O.V., Kovbasa V.P., Tsurkan O.V., & Spirin A.V. (2018) Pro sproshchennia kryteriiu vyhliadu napruzheno-deformovanoho stanu sutsilnoho seredovyshcha [About sproshchennya kritiriyu viglyadu tensely-deformed to the camp of the central unit]. Tekhnika enerhetyka transport APK – Technology, energy, transport in the agro-industrial complex, 1 (100), 44-49 [in Ukrainian].
6. Blekhman L.I. (2013) Vybratsyonnoe vzveshyvanye tverdukh tel v zhydkosty y supuchei srede [Vibration weighing of solids in a liquid and bulk medium]. Vestnyk PNYPU. Mekhanyka. – Bulletin PNRPU. Mechanics, 2, 52-83 [in Russian].
7. Naumenko, Yu.V. (2009) Rekomendatsii do rozrakhunku, proektuvannia ta ekspluatatsii barabannykh mlyniv bahatostadiinoho podribnennia [Recommendations for the calculation, design and operation of multi-stage grinding drum mills]. Rivne: SPV Zelent O.I. [in Ukrainian].
8. Kovbasa, V.P. & Yaroshenko, V.V. (2010) Rozpodil napruzhen u sypkomu seredovyshchi, obmezhenomu stinkamy sporudy sylosnoho typu [Distribution of stresses in the loose medium, bounded by the walls of a silo-type structure]. Konstruiuvannia , vyrobnytstvo ta ekspluatatsiia silskohospodarskykh mashyn – Design, manufacture and operation of agricultural machinery, 40, 314-324 [in Ukrainian].
9. Sokolovskyi, V.V. (1960) Statyka sypuchei sredy [Static of the granular medium]. Moscow: FIZMATLIT [in Russian]. Dzhenyke, E.V. (1968) Skladyrovanye y vypusk sypuchykh materyalov [Warehousing and production of bulk materials]. Moscow: Mir [in Russian].
10. Kovbasa, V.P. (2011) Do vyznachennia fizychnykh rivnian pruzhno v`iazko-plastychnoho seredovyshcha z umovoiu ruinuvannia za modyfikovanym kryteriiem Kulona-Mora [Before the designation of fіzichnyh rіvnyan spring-loaded viscous-plastic medium, with the mind of ruinuvnaya for modifying the criterion of Coulomb-Mora].  Pratsi TDATU. – Melitopol – The work of TDATU. – Melitopol, 11, 161-174  [in Ukrainian].
11. Yaroshenko, L.V., Chubyk, R.V., & Zrailo, N.V. (2017) Kerovanyi debalansnyi vibrozbudzhuvach dlia avtomatyzovanykh vibratsiinykh mashyn [Managed unbalance vibroexciter for automated vibration machines]. Tekhnika enerhetyka transport APK – Technology, energy, transport in the agro-industrial complex, 2(97), 123-128 [in Ukrainian].
12. Yanovich, V.P., & Kupchuk, I.M., & Kovalchuk O.S. (2016) Theoretical studies of energy parameters of vibration-disk crusher starch containing substance. SWorldJournal, 11, 17-25 [in English].
13. Kovbasa, V.P., Shvayko, V.M., & Gutsol O.P. (2015) Mehanika silskogospodarskih materIaliv i seredovisch [Mechanics of agricultural materials and media] Kiyiv-Nizhin [in Ukrainian].
14. Kulen, A., & Kuypers, Kh. (1986) Sovremennaia zemledelcheskaia mekhanyka [Modern agricultural mechanics]. Moscow: Ahropromyzdat [in Russian].
15. Klein, H.K. (1977) Stroytelnaia mekhanyka sypuchykh tel [Building mechanics of loose bodies]. Moscow: Stroiyzdat [in Russian].
16. Kushnarev A.S. (1980) Mekhanykotekhnolohycheskye osnovy protsessa vozdeistvyia rabochykh orhanov pochvoobrabatyvaiushchykh mashyn y orudyi na pochvu [Mechanictechnological foundations of the process of impact of working organs of tillage machines and tools on soil] Doctor’s thesis. Melytopol [in Russian].
17. Kaletnik H.M., Honcharuk I.V. (2015) Skladovi rozvytku silskykh terytorii ta modeli ahrarnoho pidpryiemnytstva i kooperatsii [Components of rural areas development and models of agrarian entrepreneurship and cooperation] Rozvytok maloho i serednoho pidpryiemnytstva ta kooperatsii na seli, 5-17 [in Ukrainian].
18. Solona, O.V. (2008) Vibratsiini mlyny z prostorovo-tsyrkuliatsiinym rukhom zavantazhennia dlia tonkoho pomelu sypuchykh materialiv [Vibrating mills with a space-circulation feed motion for fine grinding of materials]. Vinnytsia: RVV VDLU [in Ukrainian].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

The journal "Vibrations   in engineering  and technology" presents materials on the following issues

• Theory of processes and machines
• Mechanical Engineering and materialprocessing
• Processing and food production

Key information:
ISSN (print): 2306-8744
DOI: 10.37128/2306-8744

The certificateof massmediaState registration:kv no 16643-5115 from 30.04.2010 .
Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Kind of publication: journal
Type of publication : Scientific
Publication status: Domestic
Year of founding:
Periodicity: 4 times a year
Extent: 18.75 nominal printed pages
ISSN: 2306-8744 (printed version), (online)
Language of edition  : (mixed languages) Ukrainian, English
The scope of the distribution and the category of readers: national, foreign, teaching staff, scientists, businessmen.
Periodical is included in the list of scientific professional editions of Ukraine approved by the Order of Ministry of Education and Sciences of Ukraine from 21.12.2015 No. 1328.
The journal "Vibrations in engineering and technology" is included in the "Catalogue of periodicals of Ukraine".
Journal subscription can be executed in each post office department.
 Subscription Index is  99720.

 

Old version of site: http://vibrojournal.vsau.edu.ua/

History of journal:

In June 1994 the 2nd International Scientific and Technical Conference "Application of vibrations for technological purposes" was organized on the basis of Vinnytsia State Agricultural Institute. Leading experts in this field, noting the significant contribution to the school of Vibration Engineering under the leadership of P. S. Bernyk, proposed to create a professional all-Ukrainian scientific and technical journal "Vibration in engineering and technology..The journal was foundedat Vinnytsia State Agricultural Institute and P.S. Bernyk was elected to be the chief editor .
For all these years (since 1994) theJournal "vibration in engineering and technology" published  94 issues wherestudy of vibration effects, the creation of progressive energy saving technologies and equipment for their implementation were highlighted.
Currently Kaletnik H.M  PhD , professor, academician NAAS is the chief editor of the "Vibrations in engineering  and Technology"
The journal "Vibration in Engineering and technology", which has no analogues on the territory of Ukraine, is well known abroad.