logo

Vibrations in engineering and technology

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 2 (93)

Published: 2019.11.07
DOI: 10.37128/2306-8744-2019-2


Description:
The journal deals with the problems of vibration technologies and machines, mathematical methods of vibration process studies, information on design and technological development, presents teaching and methodological aspects of teaching in the Higher School of Applied Sciences, where vibration machines and technologies are studied.

Read about journal

CONSTRUCTIVE FEATURES OF NEUTRALIZING MECHANISM OF UNBALANCE IN SINGLE-CYLINDER ICE OF TYPE R

DOI: 10.37128/2306-8744-2019-2-4
PDF Повернутись

Vitaliy Komakha - Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Agroengineering and Technical Services of the Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnyshchaya St., Vinnitsa, Ukraine, 21008, e-mail: komacha@vsau.vin.ua).
Galushchak Oleksandr Oleksandrovych - Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer of the Department of General Technical Disciplines and Occupational Safety at Vinnytsia National Agrarian University (3, Sunny St., Vinnytsia, Ukraine, 21008, e-mail: galushchak.gs@gmail.com).
Sergey Burlaka - assistant of the department of general technical disciplines and labor protection of the Vinnytsia National Agrarian University (3, Solyaschyna St., Vinnytsia, Ukraine, 21008, e-mail: ipserhiy@gmail.com).

Annotation

During the thruster-on of internal combustion present to mental instability, which assist the rapid wear of his knots and mechanisms gradually. For this reason a large role must be spared to the mechanism, to neutralizing the destructive action of vibrations.

Keywords: engine, imbalance, neutralizing mechanism

List of references

1. Bernyk P.S. Rozvytok konstruktyvnykh ta tekhnolohichnykh skhem mashyn dlya obrobky vyrobiv v umovakh vilʹnoho kinematychnoho zvʺyazku mizh detalyamy ta robochym instrumentom / P.S. Bernyk, I.P. Palamarchuk, I.H. Lypovyy // Vibratsiyi v tekhnitsi ta tekhnolohiyakh. – 1998. – № 2 (6). – S. 21–29.

2. Honcharevych Y.F. Teoryya vybratsyonnoy tekhnyky y tekhnolohyy / Y.F. Honcharevych, K.V. Frolov. – M. : Nauka, 1981. – 320 s.

3. Kaletnik H.M. Obgruntuvannya rezhymnykh ta konstruktyvnykh parametriv hiratsiynoho mlyna dlya vyrobnytstva vysokoaktyvnykh premiksiv / H.M. Kaletnik, V.P. Yanovych // Vibratsiyi v tekhnitsi ta tekhnolohiyakh. – 2017. – №1 (84). – S. 15-21.

4. Anisimov V. F. Doslidzhennya nerivnomirnosti chastoty obertannya kolinchastoho vala dyzelʹnykh dvyhuniv / V. F. Anisimov, M. P. Yelenych, V. V. Melʹnyk. // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Vinnytsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. Seriya: Tekhnichni nauky. – 2013. – №2. – S. 77–81.

5. Anisimov V.F. Pro mozhlyvosti vykorystannya ekolohichnykh pokaznykiv dyzelʹnykh dvyhuniv dlya vyznachennya yikh tekhnichnoho stanu/ V.F. Anisimov, V.M. Pryshlyak, A.A. Pʺyasetsʹkyy, S.A. Burlaka //Vibratsiyi v tekhnitsi ta tekhnolohiyakh v pererobnykh i kharchovykh vyrobnytstvakh: zbirnyk materialiv dopovidey mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi: 25-26 kvitnya 2013r. – Vinnytsya: VNAU, 2013.– S. 56-66.

6. Solona O.V. Vibratsiyni mlyny z prostorovo-tsyrkulyatsiynym rukhom zavantazhennya dlya tonkoho pomelu sypuchykh materialiv : monohrafiya / O.V. Solona. – Vinnytsya : RVV VDLU, 2008. – 133 s.

7. Pryshlyak V. M. Doslidzhennya perspektyvnykh mashynnykh tekhnolohiy z vykorystannyam vidnovlyuvalʹnykh palyvnykh resursiv / V. M. Pryshlyak, A. A. P`yasetsʹkyy, S. A. Burlaka. // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Vinnytsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. Seriya: Tekhnichni nauky. – 2014. – №2. – S. 212–219.

8. Samokysh M.I. Dvyhuny silʹsʹkohospodarsʹkykh enerhetychnykh zasobiv: navch. posibnyk dlya stud. inzh.-tekhn. spets. vyshch. navch. s.-h. zakl. I – IV rivniv akredytatsiyi /M. I. Samokysh, M. M. Klyevtsov, A. M. Bozhok, I. M. Bendera; za red. M. I. Samokysha, M. M. Klyevtsova. – K.: Urozhay, 1998. – 320s.

 9. Nykolaenko A.V. Teoryya, konstruktsyya y raschet avtotraktornykh dvyhateley / A.V. Nykolaenko. – M.: Kolos, 1984. – 335 s., yl.

10. Sandomyrsʹkyy M. H. Traktory ta avtomobili. CH. I. Avtotraktorni dvyhuny: navch. posib./M. H. Sandomyrsʹkyy, M. F. Boyko, A. T. Lebyedyev ta in.; za red. prof. A. T. Lebyedyeva. – K.: Vyshcha shkola., 2000. – 357 s.: il.

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

The journal "Vibrations   in engineering  and technology" presents materials on the following issues

• Theory of processes and machines
• Mechanical Engineering and materialprocessing
• Processing and food production

The journal "Vibrations in Engineering and Technologies" is included in the list of technical scientific publications of Ukraine

(Category "B", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated July 2, 2020 No. 886)

Old version of the site: http://vibrojournal.vsau.edu.ua/

The journal "Vibrations in Engineering and Technology" is indexed by the following databases and catalogs:

 

 

                               Index Copernicus logo            Фахові видання України logo 
              
                  Crossref logoНБУ ім. В.І. Вернадського logo
Keywords:
Key information:
ISSN (print): 2306-8744
DOI: 10.37128/2306-8744

The certificateof massmedia State registration:kv no 16643-5115 from 30.04.2010 .
Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Kind of publication: journal
Type of publication : Scientific
Publication status: Domestic
Year of founding:
Periodicity: 4 times a year
Extent: 18.75 nominal printed pages
ISSN: 2306-8744 (printed version), (online)
Language of edition  : (mixed languages) Ukrainian, English
The scope of the distribution and the category of readers: national, foreign, teaching staff, scientists, businessmen.
Periodical is included in the list of scientific professional editions of Ukraine approved by the Order of Ministry of Education and Sciences of Ukraine from 21.12.2015 No. 1328.
The journal "Vibrations in engineering and technology" is included in the "Catalogue of periodicals of Ukraine".
Journal subscription can be executed in each post office department.
 Subscription Index is  99720.

 

Old version of site: http://vibrojournal.vsau.edu.ua/

History of journal:

In June 1994 the 2nd International Scientific and Technical Conference "Application of vibrations for technological purposes" was organized on the basis of Vinnytsia State Agricultural Institute. Leading experts in this field, noting the significant contribution to the school of Vibration Engineering under the leadership of P. S. Bernyk, proposed to create a professional all-Ukrainian scientific and technical journal "Vibration in engineering and technology..The journal was foundedat Vinnytsia State Agricultural Institute and P.S. Bernyk was elected to be the chief editor .
For all these years (since 1994) theJournal "vibration in engineering and technology" published  94 issues wherestudy of vibration effects, the creation of progressive energy saving technologies and equipment for their implementation were highlighted.
Currently Kaletnik H.M  PhD , professor, academician NAAS is the chief editor of the "Vibrations in engineering  and Technology"
The journal "Vibration in Engineering and technology", which has no analogues on the territory of Ukraine, is well known abroad.